หน้าแรก

 
ระบบรายงานสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
 
   1. รายงานความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแยก ตามหน่วยบริการ  
 
   2. จำนวนประชากรแยกตาม 4 สิทธิ (UC, SSS,OFC,LGO)  
 
   3. จำนวนผู้มีสิทธิแยกตามสิทธิย่อยประกันสุขภาพ เช่น เด็ก 0-12 ปี, ผู้สูงอายุ ฯลฯ  
 
   4. รายชื่อผู้มีสิทธิแยกตามสิทธิประกันสังคม  
 
   5. รายชื่อผู้มีสิทธิแยกตามสิทธิข้าราชการ  
 
   6. รายชื่อผู้มีสิทธิแยกตามสิทธิพนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่น  
 
   7. รายชื่อผู้มีสิทธิแยกตามสิทธิคนไทยในต่างประเทศ  
 
   8. รายชื่อผู้มีสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
 
   9. รายชื่อผู้มีสิทธิแยกตามสิทธิผู้พิการ (ท.74)  
 
   10. รายชื่อผู้มีสิทธิแยกตามสิทธิผู้สูงอายุ (ท.77)  
 
   11. รายชื่อผู้มีสิทธิแยกตามสิทธิผู้พำนักภายใต้การดูแลของส่วนราชการ (ท.91)  
ระบบรายงานผลการสำรวจค่าว่าง
 
   รายงานผลการสำรวจค่าว่างแยกตามพื้นที่ ณ เดือน ปัจจุบัน  
ระบบงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 
 • ประจำปี 2555
 • ประจำปี 2556
 • ประจำปี 2557
 • ประจำปี 2558
 • ประจำปี 2559
 • ประจำปี 2560
 • ประจำปี 2561
 • ประจำปี 2562
 • ประจำปี 2563
 •  

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   


   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ชัยภูมิ โทร/Fax: 0 4481 1163