ข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์
ประจำเดือน :  
Back
รหัส
ชื่อ
ประชากร
ทั้งหมด
เป้าหมาย
ลงทะเบียนสิทธิ uc
UCS
WEL
รวม
ค่าว่าง สปสช.
ความครอบคลุม
(%)
SSS
OFC
Other
STP
uc005
LGO
10702
รพท.ชัยภูมิ
177,557
120,127
56,959
63,073
120,032
95
99.921
35,155
17,162
457
48
912
3,696
10970
รพช.บ้านเขว้า
49,645
36,693
17,474
19,204
36,678
15
99.959
9,065
2,939
69
7
162
710
10971
รพช.คอนสวรรค์
52,497
37,265
17,091
20,167
37,258
7
99.981
9,904
4,227
149
9
36
907
10972
รพช.เกษตรสมบูรณ์
108,937
81,778
39,642
42,116
81,758
20
99.976
21,025
4,607
215
14
1
1,297
10973
รพช.หนองบัวแดง
97,880
78,151
36,434
41,679
78,113
38
99.951
15,375
3,410
165
13
33
733
10974
รพช.จัตุรัส
74,369
53,981
25,603
28,361
53,964
17
99.969
14,400
4,794
150
11
71
962
10975
รพช.บำเหน็จณรงค์
53,059
39,426
14,930
24,483
39,413
13
99.967
9,864
2,705
103
13
302
646
10976
รพช.หนองบัวระเหว
36,992
29,326
14,173
15,148
29,321
5
99.983
5,934
1,186
39
17
59
431
10977
รพช.เทพสถิต
67,182
54,961
27,531
27,411
54,942
19
99.965
9,864
1,643
91
22
208
393
10978
รพช.ภูเขียว
123,582
93,864
42,624
51,191
93,815
49
99.948
20,762
6,988
256
42
124
1,546
10979
รพช.บ้านแท่น
44,828
34,558
16,341
18,210
34,551
7
99.980
7,915
1,833
57
6
12
447
10980
รพช.แก้งคร้อ
91,311
70,256
35,850
34,384
70,234
22
99.969
14,916
4,638
165
17
188
1,131
10981
รพช.คอนสาร
61,546
47,187
21,943
25,239
47,182
5
99.989
10,926
2,551
111
8
15
748
10982
รพช.ภักดีชุมพล
30,298
24,164
12,309
11,852
24,161
3
99.988
4,985
936
45
9
0
159
10983
รพช.เนินสง่า
25,564
19,646
9,645
10,001
19,646
0
100.000
4,604
1,019
27
4
4
260
04007
รพช.ซับใหญ่
14,635
11,754
5,138
6,613
11,751
3
99.974
2,311
418
12
3
8
129
14425
คลินิกชุมชนอบอุ่นบ้านเมืองน้อย/ทต.ชย.
9,244
9,244
3,993
5,251
9,244
0
100.000
0
0
0
0
0
0
รวม
1,119,126
842,381
397,680
444,383
842,063
318
99.962
197,005
61,056
2,111
243
2,135
14,195
   
หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากฐานข้อมูล dbpop สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความหมาย : UCS = บัตรทองไม่มี ท.
  WEL = บัตรทองมี ท.
  SSS = สิทธิประกันสังคม
  OFC = สิทธิข้าราชการ
  Other = สิทธิอื่น ๆ เช่น คนไทยในต่างประเทศ ครูเอกชน ฯลฯ
  STP = สิทธิ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
  uc005 = บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (รอพิสูจน์สถานะ)
  LGO = สิทธิ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  รพท. = โรงพยาบาลทั่วไป/จังหวัด
  รพช. = โรงพยาบาลชุมชน
  รพ.สต. = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สอน. = สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทรา