ข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์
ประจำเดือน :  
Back
รหัส
ชื่อ
ประชากร
ทั้งหมด
เป้าหมาย
ลงทะเบียนสิทธิ uc
UCS
WEL
รวม
ค่าว่าง สปสช.
ความครอบคลุม
(%)
SSS
OFC
Other
STP
uc005
LGO
10702
รพท.ชัยภูมิ
180,691
122,033
58,023
64,006
122,029
4
99.997
36,788
16,871
359
50
957
3,633
10970
รพช.บ้านเขว้า
50,204
36,909
17,778
19,130
36,908
1
99.997
9,447
2,923
50
7
163
705
10971
รพช.คอนสวรรค์
53,319
37,535
17,290
20,245
37,535
0
100.000
10,549
4,165
122
10
36
902
10972
รพช.เกษตรสมบูรณ์
110,415
82,399
40,399
41,999
82,398
1
99.999
22,130
4,458
148
14
1
1,265
10973
รพช.หนองบัวแดง
98,777
78,398
36,839
41,558
78,397
1
99.999
16,187
3,302
126
13
33
718
10974
รพช.จัตุรัส
75,056
54,188
25,833
28,355
54,188
0
100.000
14,989
4,724
112
12
72
959
10975
รพช.บำเหน็จณรงค์
53,574
39,683
14,844
24,838
39,682
1
99.997
10,192
2,651
90
13
307
638
10976
รพช.หนองบัวระเหว
37,338
29,445
14,218
15,227
29,445
0
100.000
6,228
1,140
34
17
61
413
10977
รพช.เทพสถิต
67,684
55,170
27,815
27,354
55,169
1
99.998
10,223
1,618
66
23
212
372
10978
รพช.ภูเขียว
125,590
94,853
43,302
51,550
94,852
1
99.999
22,051
6,763
204
42
126
1,551
10979
รพช.บ้านแท่น
45,541
34,685
16,279
18,406
34,685
0
100.000
8,581
1,786
34
6
12
437
10980
รพช.แก้งคร้อ
92,338
70,758
36,119
34,638
70,757
1
99.999
15,719
4,447
106
17
196
1,095
10981
รพช.คอนสาร
62,184
47,370
22,055
25,315
47,370
0
100.000
11,519
2,456
82
8
16
733
10982
รพช.ภักดีชุมพล
30,703
24,384
12,511
11,873
24,384
0
100.000
5,225
906
32
9
0
147
10983
รพช.เนินสง่า
25,877
19,796
9,745
10,051
19,796
0
100.000
4,845
968
14
4
4
246
04007
รพช.ซับใหญ่
14,744
11,853
5,198
6,655
11,853
0
100.000
2,348
398
9
3
9
124
14425
คลินิกชุมชนอบอุ่นบ้านเมืองน้อย/ทต.ชย.
9,298
9,298
4,026
5,272
9,298
0
100.000
0
0
0
0
0
0
รวม
1,133,333
848,757
402,274
446,472
848,746
11
99.999
207,021
59,576
1,588
248
2,205
13,938
   
หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลจากฐานข้อมูล dbpop สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความหมาย : UCS = บัตรทองไม่มี ท.
  WEL = บัตรทองมี ท.
  SSS = สิทธิประกันสังคม
  OFC = สิทธิข้าราชการ
  Other = สิทธิอื่น ๆ เช่น คนไทยในต่างประเทศ ครูเอกชน ฯลฯ
  STP = สิทธิ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
  uc005 = บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (รอพิสูจน์สถานะ)
  LGO = สิทธิ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  รพท. = โรงพยาบาลทั่วไป/จังหวัด
  รพช. = โรงพยาบาลชุมชน
  รพ.สต. = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  สอน. = สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทรา