รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>คอนสาร
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
361302
    ดูรายชื่อ   ทุ่งพระ
3
0
3
0.00
2
361303
    ดูรายชื่อ   โนนคูณ
2
0
2
0.00
3
361304
    ดูรายชื่อ   ห้วยยาง
2
0
2
0.00
4
361305
    ดูรายชื่อ   ทุ่งลุยลาย
2
0
2
0.00
5
361306
    ดูรายชื่อ   ดงบัง
2
0
2
0.00
6
361307
    ดูรายชื่อ   ทุ่งนาเลา
1
0
1
0.00
7
361308
    ดูรายชื่อ   ดงกลาง
1
0
1
0.00
รวม
13
0
13
0.00