รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>แก้งคร้อ
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
361201
    ดูรายชื่อ   ช่องสามหมอ
11
0
11
0.00
2
361202
    ดูรายชื่อ   หนองขาม
2
0
2
0.00
3
361203
    ดูรายชื่อ   นาหนองทุ่ม
5
0
5
0.00
4
361204
    ดูรายชื่อ   บ้านแก้ง
2
0
2
0.00
5
361205
    ดูรายชื่อ   หนองสังข์
1
0
1
0.00
6
361206
    ดูรายชื่อ   หลุบคา
4
0
4
0.00
7
361207
    ดูรายชื่อ   โคกกุง
2
0
2
0.00
8
361209
    ดูรายชื่อ   ท่ามะไฟหวาน
5
0
5
0.00
9
361210
    ดูรายชื่อ   หนองไผ่
3
0
3
0.00
รวม
35
0
35
0.00