รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>บ้านแท่น
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
361101
    ดูรายชื่อ   บ้านแท่น
3
0
3
0.00
2
361103
    ดูรายชื่อ   สระพัง
4
0
4
0.00
3
361104
    ดูรายชื่อ   บ้านเต่า
2
0
2
0.00
รวม
9
0
9
0.00