รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>ภูเขียว
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
361001
    ดูรายชื่อ   ผักปัง
13
0
13
0.00
2
361002
    ดูรายชื่อ   กวางโจน
1
0
1
0.00
3
361003
    ดูรายชื่อ   หนองคอนไทย
2
0
2
0.00
4
361004
    ดูรายชื่อ   บ้านแก้ง
2
0
2
0.00
5
361005
    ดูรายชื่อ   กุดยม
1
0
1
0.00
6
361006
    ดูรายชื่อ   บ้านเพชร
2
0
2
0.00
7
361007
    ดูรายชื่อ   โคกสะอาด
7
0
7
0.00
8
361008
    ดูรายชื่อ   หนองตูม
3
0
3
0.00
9
361009
    ดูรายชื่อ   โอโล
3
0
3
0.00
10
361010
    ดูรายชื่อ   ธาตุทอง
4
0
4
0.00
11
361011
    ดูรายชื่อ   บ้านดอน
5
0
5
0.00
รวม
43
0
43
0.00