รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>เทพสถิต
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360901
    ดูรายชื่อ   วะตะแบก
4
0
4
0.00
2
360902
    ดูรายชื่อ   ห้วยยายจิ๋ว
1
0
1
0.00
3
360903
    ดูรายชื่อ   นายางกลัก
3
0
3
0.00
4
360904
    ดูรายชื่อ   บ้านไร่
5
0
5
0.00
5
360905
    ดูรายชื่อ   โป่งนก
3
0
3
0.00
รวม
16
0
16
0.00