รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>หนองบัวระเหว
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360802
    ดูรายชื่อ   วังตะเฆ่
2
2
0
100.00
2
360803
    ดูรายชื่อ   ห้วยแย้
2
2
0
100.00
3
360804
    ดูรายชื่อ   โคกสะอาด
2
2
0
100.00
รวม
6
6
0
100.00