รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>จัตุรัส
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360601
    ดูรายชื่อ   บ้านกอก
3
0
3
0.00
2
360602
    ดูรายชื่อ   หนองบัวบาน
2
0
2
0.00
3
360603
    ดูรายชื่อ   บ้านขาม
1
0
1
0.00
4
360606
    ดูรายชื่อ   หนองโดน
4
0
4
0.00
5
360607
    ดูรายชื่อ   ละหาน
4
0
4
0.00
6
360610
    ดูรายชื่อ   หนองบัวใหญ่
1
0
1
0.00
7
360611
    ดูรายชื่อ   หนองบัวโคก
1
0
1
0.00
8
360613
    ดูรายชื่อ   ส้มป่อย
1
0
1
0.00
รวม
17
0
17
0.00