รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>เกษตรสมบูรณ์
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360401
    ดูรายชื่อ   บ้านยาง
6
0
6
0.00
2
360403
    ดูรายชื่อ   บ้านเดื่อ
6
0
6
0.00
3
360404
    ดูรายชื่อ   บ้านเป้า
3
0
3
0.00
4
360405
    ดูรายชื่อ   กุดเลาะ
1
0
1
0.00
5
360406
    ดูรายชื่อ   โนนกอก
3
0
3
0.00
6
360407
    ดูรายชื่อ   สระโพนทอง
1
0
1
0.00
7
360408
    ดูรายชื่อ   หนองข่า
2
0
2
0.00
8
360409
    ดูรายชื่อ   หนองโพนงาม
3
0
3
0.00
9
360412
    ดูรายชื่อ   โนนทอง
1
0
1
0.00
รวม
26
0
26
0.00