รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>คอนสวรรค์
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360301
    ดูรายชื่อ   คอนสวรรค์
3
3
0
100.00
2
360305
    ดูรายชื่อ   ห้วยไร่
2
2
0
100.00
3
360307
    ดูรายชื่อ   โคกมั่งงอย
2
2
0
100.00
รวม
7
7
0
100.00