รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>บ้านเขว้า
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360201
    ดูรายชื่อ   บ้านเขว้า
6
0
6
0.00
2
360202
    ดูรายชื่อ   ตลาดแร้ง
3
0
3
0.00
3
360204
    ดูรายชื่อ   ชีบน
2
0
2
0.00
4
360205
    ดูรายชื่อ   ภูแลนคา
1
0
1
0.00
5
360206
    ดูรายชื่อ   โนนแดง
3
0
3
0.00
รวม
15
0
15
0.00