รายงานข้อมูลค่าว่างแยกรายพื้นที่(ตามที่อยู่)
ข้อมูลสิทธิ์ว่าง ประจำเดือน :    
อำเภอ>เมืองชัยภูมิ
ลำดับ
รหัส
ชื่อ ตำบล
จำนวน
สำรวจแล้ว
คงเหลือ
%สำรวจ
1
360101
    ดูรายชื่อ   ในเมือง
84
0
84
0.00
2
360102
    ดูรายชื่อ   รอบเมือง
2
0
2
0.00
3
360103
    ดูรายชื่อ   โพนทอง
3
0
3
0.00
4
360104
    ดูรายชื่อ   นาฝาย
5
0
5
0.00
5
360105
    ดูรายชื่อ   บ้านค่าย
3
0
3
0.00
6
360106
    ดูรายชื่อ   กุดตุ้ม
2
0
2
0.00
7
360107
    ดูรายชื่อ   ชีลอง
4
0
4
0.00
8
360108
    ดูรายชื่อ   บ้านเล่า
3
0
3
0.00
9
360109
    ดูรายชื่อ   นาเสียว
4
0
4
0.00
10
360110
    ดูรายชื่อ   หนองนาแซง
2
0
2
0.00
11
360111
    ดูรายชื่อ   ลาดใหญ่
1
0
1
0.00
12
360112
    ดูรายชื่อ   หนองไผ่
2
0
2
0.00
13
360113
    ดูรายชื่อ   ท่าหินโงม
1
0
1
0.00
14
360114
    ดูรายชื่อ   ห้วยต้อน
4
0
4
0.00
15
360115
    ดูรายชื่อ   ห้วยบง
1
0
1
0.00
16
360116
    ดูรายชื่อ   โนนสำราญ
2
0
2
0.00
17
360118
    ดูรายชื่อ   บุ่งคล้า
1
0
1
0.00
18
360119
    ดูรายชื่อ   ซับสีทอง
2
0
2
0.00
รวม
126
0
126
0.00