หน้าแรก

 
ข้อมูล /เอกสาร /แบบฟอร์ม
 
   1. แบบขอใช้งานระบบโปรแกรมการจดทะเบียนการเกิด(ของกรมการปกครอง)  
 
   2. แบบขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.41)  
 
   3. แบบขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยกรณีผู้ให้บริการ  
 
   4. แบบร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 
   5. แบบรับเรื่องอุทธรธ์  
 
   6. แบบฟอร์มขอ Username Password ตรวจสอบสิทธิ ฯ  
 
   7. แบบฟอร์มขอ ลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพฯ  
 
   8. แบบฟอร์มขอ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล  
 
   9. หนังสือมอบยินยอมเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ  
  ต้นทุนบริการ (Unit Cost)  
 
   โปรแกรม Koratcost (V2.59.4.7)  
       
  ข้อมูลแผนเงินบำรุง ปี 59  
 
   ข้อมูลแผนงานบำรุงโรงพยาบาล 59  
 
   ข้อมูลแผนงานบำรุงโรงพยาบาล 59 (เพิ่มเติมแผนย่อย)  
คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
   ห้องสมุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
       
  แบบฟอร์มสำหรับการตรวจประเมิน  
 
   1. แบบตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 57  
 
   2. แบบตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 5  
       
  โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่าน Smart Card  
 
   1. โปรแกรม NHSOAuthen (ตรวจสอบสิทธิ)  
 
   2. โปรแกรม UCSeaech3 and Foreiner (อ่านบัตร)  
 
   3. Program_Update_Smart_Card (กรณีไม่ขึ้นหน้าจอให้ใส่ Pincode)  
       
  เอกสารแรงงานต่างด้าว  
  ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ที่ซ์้อประกันสุขภาพ ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2559  
 
   เอกสารแรงงานต่างด้าว(สัดส่วนค่าประกันสุขภาพ)  
 
   ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ONE STOP 2557(สค.57- ตค.57)  
 
   การจัดสรรเงินค่ารักษาพยาบาล ครั้งที่ 1  
 
   การจัดสรรเงิน ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ONE STOP 2557(เมย.58- มิย.58)  
 
 

เอกสารประชุม

 

1245

 

สไลด์บรรยาย ชี้แจง claim สัญจร หนุ่ม 1

สปสช.ชี้แจง Claim สัญจร 2


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1

ประชุมชี้แจงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ชัยภูมิ โทร/Fax: 0 4481 1163
www/html/nhso/html/download