สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 94 ราย ร้อยละ: 15.21%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 15 ราย ร้อยละ: 15.96%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 26 ราย ร้อยละ: 18.31%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 41 ราย ร้อยละ: 30.60%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 44 ราย ร้อยละ: 22.56%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 32 ราย ร้อยละ: 35.16%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 35 ราย ร้อยละ: 29.91%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 12 ราย ร้อยละ: 34.29%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 26 ราย ร้อยละ: 16.25%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 80 ราย ร้อยละ: 49.69%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 19 ราย ร้อยละ: 22.89%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 62 ราย ร้อยละ: 37.80%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 23 ราย ร้อยละ: 48.94%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 18 ราย ร้อยละ: 64.29%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 7 ราย ร้อยละ: 16.28%     สำรวจค่าว่าง ก.พ.58 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 22 ราย ร้อยละ: 43.14%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   รายละเอียดการโอนเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียดการโอนเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2558    
11 ก.พ. 2558
   ข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ONE STOP 2557(สค.57-ตค.57)
ข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ONE STOP 2557(สค.57-ตค.57)    
09 ก.พ. 2558
   ไฟล์ต่ออายุ License อ่านบัตร Smart Card 2558
ไฟล์ต่ออายุ License อ่านบัตร Smart Card 2558    
13 ม.ค. 2558
   เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนสิทธิ
จังหวัด ได้จัดทำรายงานข้อมูลค่าว่าง เพื่อใช้ในการสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน 2557 แล้ว    
18 พ.ย. 2557

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 24 พ.ย. 2557
สธ. ประชุม VDO Conference เรื่องการจัดทำแผนประมาณรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558    ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ CFO จังหวัดและผู้รับผิดชอบแผน 13.30-15.00 น. cphbook_1_28112.pdf  
2 17 พ.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาเงินช่วยเบื้องต้น (ม.41)   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะกรรมการพิจารณาฯ 13.00 - 16.00 น.   
3 04 ก.ย. 2557
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (อปสจ.)   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะกรรมการฯ 13.30-16.30 น.   
4 28 ส.ค. 2557
ชี้แจงการจัดทำแผนรายได้ รายจ่าย(planfin) และรายรับจ่ายเงินำบุรงของ รพ.   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงาน ของ รพ. 08.30-16.30 น. cphbook_1_27132.pdf  
5 23 พ.ค. 2557
คณะอนุกรรมการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณรสุขระดับจังหวัด   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯ 14.00 - 16.30 น.   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน