รายงานสำรวจค่าว่าง ณ เดือน สิงหาคม 2563

เว็บไซต์ สสจ.ชัยภูมิ
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบตรวจสิบสิทธิประชาชน
ระบบตรวจสิบสิทธิกรมบัญชีกลาง
คู่มือหลักประกันสุขภาพ
 
ความรู้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   แจ้งไฟล์ต่ออายุ License Manager ปี 2561 สำหรับเข้าระบบตรวจสิทธิรักษาพยาบาล สปสช.
ดาวน์โหลดไฟลได้ที่ คลิกที่นี้ ...<เว็บ สปสช...>    
19 ธ.ค. 2560
   เอกสารขอขึ้นเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท.
เอกสารขอขึ้นเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท.ต้องขอ Username 2 ระบบ 1.ระบบ drug catalog 2.ระบบ e-claim แล้วกรอบใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์    
04 ม.ค. 2560
   แจ้ง ต่ออายุ License Manager ปี 2560
เนื่อจาก License Manager จะหมดอายุในวันที่ 16 ม.ค.60 จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการต่ออายุ License Manager ปี 2560    
28 ธ.ค. 2559
   เอกสารประชุม ที่ 19 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ
เอกสารประชุมที่ 19 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ    
23 ส.ค. 2559

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 20 ก.พ. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ปี 2560   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานต้นทุนบริการ ของโรงพยาบาลทุกแห่งๆ ละ 2 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 08.30 - 16.30 น น. Meeting_unitcost61.pdf  
2 11 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. 2558
เชิญร่วมประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน   ห้องประชุม อมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบงานเรี่องร้องเรียน จำนวน 2 ท่าน 09.00-16.30 น. cphbook_1_30183.pdf  
3 10 มิ.ย. 2558
10 มิ.ย. 2558
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับระหว่างหน่วยบริการและศูนย์ประสารงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน   ห้องประชุม 2 8.30 - 12.00 น.   
4 19 พ.ค. 2558
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง.มาตรา41   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯมาตรา 41 จังหวัดชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น น.   
5 11 พ.ค. 2558
12 พ.ค. 2558
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการและการปรับแผนเงินบำรุง.รพ.ปี2558   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานแผนเงินบำรุง 1 คน และงานต้นทุนหน่วยบริการ 2 คน 08.30-16.30น. น.   
             

 
Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2561)
กองเศรษฐกิจ สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ค่ากลางค่าใช้จ่ายทางการเงิน Hospital Group Ratio (HGR) ตาม 20 กลุ่ม
ระบบกำกับติดตามแผนการเงิน (Planfin Control System)
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.)
กองทุนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว
ต้นทุนบริการ เขตสุขภาพที่ 9
Financail Administration Index (FAI)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office : NHSO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office)
กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General's Department : CDG)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ สสจ.ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 2 คน