สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:เมืองชัยภูมิ ผลงาน: 21 ราย ร้อยละ: 4.40%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:บ้านเขว้า ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 1.54%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:คอนสวรรค์ ผลงาน: 4 ราย ร้อยละ: 4.00%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:เกษตรสมบูรณ์ ผลงาน: 3 ราย ร้อยละ: 6.52%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:หนองบัวแดง ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 0.82%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:จัตุรัส ผลงาน: 0 ราย ร้อยละ: 0.00%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:บำเหน็จณรงค์ ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 1.30%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:หนองบัวระเหว ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 8.33%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:เทพสถิต ผลงาน: 2 ราย ร้อยละ: 1.68%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:ภูเขียว ผลงาน: 15 ราย ร้อยละ: 19.23%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:บ้านแท่น ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 1.75%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:แก้งคร้อ ผลงาน: 23 ราย ร้อยละ: 23.47%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:คอนสาร ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 14.29%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:ภักดีชุมพล ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 16.67%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:เนินสง่า ผลงาน: 1 ราย ร้อยละ: 3.70%     สำรวจค่าว่าง ม.ค.58 อำเภอ:ซับใหญ่ ผลงาน: 8 ราย ร้อยละ: 18.60%     

หน้าแรก
ระบบรายงานต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
Download โปรแกรม/ข้อมูลต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ :
 
   ไฟล์ต่ออายุ License อ่านบัตร Smart Card 2558
ไฟล์ต่ออายุ License อ่านบัตร Smart Card 2558    
13 ม.ค. 2558
   เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนสิทธิ
จังหวัด ได้จัดทำรายงานข้อมูลค่าว่าง เพื่อใช้ในการสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน 2557 แล้ว    
18 พ.ย. 2557
   เรียน ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนสิทธิ
สปสช.ไม่ตัดข้อมูล dbpop ให้แล้ว จึงไม่สามารถจัดทำรายงานและข้อมูลค่าว่างได้    
11 พ.ย. 2557
   การประชุม VDO Conference ชี้แจงบทบาทภารกิจของกลุ่มประกันสุขภาพ
การประชุม VDO Conference (Polycom) เรื่องชี้แจงบทบาทภารกิจของกลุ่มประกันสุขภาพ    
15 ต.ค. 2557

 

แจ้งการจัดประชุม
ลำดับ
วันที่ประชุม
เรื่อง
สถานที่จัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วงเวลาประชุม
หนังสือ
1 24 พ.ย. 2557
สธ. ประชุม VDO Conference เรื่องการจัดทำแผนประมาณรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายหน่วยบริการในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558    ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ CFO จังหวัดและผู้รับผิดชอบแผน 13.30-15.00 น. cphbook_1_28112.pdf  
2 17 พ.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาเงินช่วยเบื้องต้น (ม.41)   ห้องประชุม 2 สสจ.ชัยภูมิ คณะกรรมการพิจารณาฯ 13.00 - 16.00 น.   
3 04 ก.ย. 2557
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (อปสจ.)   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะกรรมการฯ 13.30-16.30 น.   
4 28 ส.ค. 2557
ชี้แจงการจัดทำแผนรายได้ รายจ่าย(planfin) และรายรับจ่ายเงินำบุรงของ รพ.   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงาน ของ รพ. 08.30-16.30 น. cphbook_1_27132.pdf  
5 23 พ.ค. 2557
คณะอนุกรรมการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณรสุขระดับจังหวัด   ห้องประชุม 1 สสจ.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯ 14.00 - 16.30 น.   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMIN    ขณะนี้มีคน online จำนวน 1 คน